Giuse Nguyễn X & Maria Nguyễn Thị Lại
Phaolô Nguyễn Văn Long & Anna Nguyễn Thị Trới
 
Anna Nguyễn Thị Tiêu & * Phan Văn Ðến
 
Matta Phan Thị (chửng) Chuẩn & Micae Nguyễn Nghỉ
 
Xêxilia Nguyễn Thị Sang
Anrê Nguyễn An
Phêrô Nguyễn Văn Chương & Matta Lê Thị Cả
 
Giuse Nguyễn Thành Kính
Maria Nguyễn Thị Kim Liên
* Nguyễn Thành Tỉnh
* Nguyễn Thị Mỹ Dung
* Nguyễn Thành Nhân
* Nguyễn Thị Lệ Thơ
* Nguyễn Thị Lệ Hiền
* Nguyễn Chí Dũng
Têrêsa Nguyễn Thị (sáu) Sâm & Ðôminicô Võ Biết
 
Têrêsa Võ Thị Minh Phượng & Phaolô Cao Xuân Lương
 
Gioan B. Cao Thái Bảo
Mađalêna Cao Phương Bình
Anê Cao Thị Khánh Hiền
Ðôminicô Võ Bá Hạt & Anê Ðào Thị Xuân Sơn
 
Têrêsa Võ Tường Loan
Matta Võ Thiên Trúc
Anê Võ Bá Chiêu Thư
Ðôminicô Võ Bá Linh
Têrêsa Võ Thị Minh Nguyệt
Ðôminicô Võ Bá Lượng
Ðôminicô Võ Bá Long
* Nguyễn Thị Bảy
Anrê Phan Văn Cù & Luxia Nguyễn Thị Sang
 
Xêxilia Phan Thị Lộc
Gioan Phan Văn Thiên & Maria Ðào Thị Tuý Hoa
 
Luxia Phan Ðào Kim Anh
Anrê Phan Thành An
Lucia Phan Thị Ðời & Bartôlômêô Nguyễn Văn Lợi
 
* Nguyễn Nhân
* Nguyễn Văn Tuyền
* Nguyễn Thị Dung
* Nguyễn Văn Chính
Gioan B. Phan Văn Cả & Têrêxa Ðỗ Thị Hương
 
Phaolô Phan Ðỗ Xuân & Anna Nguyễn Thị Bích Ngọc
 
Maria Phan Ngọc Bảo Uyên
Carôlô Phan Hiếu Dũng
Maria Phan Thị Cẩm Vân
Anna Phan Thị Vi Vân
Ambrôsiô Phan Văn Hưởng & Mađalêna Lê Thị Vui
 
Giuse Phan Hoàng Minh
Magarita Phan Thị Hoàng Phượng
Phêrô Phan Hoàng Vũ
Gioan Phan Hoàng Quốc
* Phan Thị Thọ
Têrêsa Phan Thị Thu & * Hà Thuận
 
* Hà Khoa
* Hà Nhã
Anna Nguyễn Thị Chanh & Phêrô Hồ (định) Bền
 
Antôn Hồ Ngọc Hạnh
Mađalêna Hồ Thị Trì & * Lê Châu
 
Maria Lê Thị Thiên Lý & Phaolô Nguyễn Tể
 
Ðôminicô Nguyễn Lục
Lucia Nguyễn Thị Tỉnh
Phêrô Nguyễn Mới
Cecilia Nguyễn Thị Thân
Anna Nguyễn Thị Ninh
Mađalêna Nguyễn Thị Mùi
Phêrô Lê Kình & Matta Huỳnh Thị Mết
 
Phêrô Lê Hai
Giuse Lê Lai
Maria Lê Thị Mỹ Chi
* Hồ Phước Thành
Phanxicô Hồ (giai) Quí & Maria (luxia) Phùng Thị (lòng) Lộc
 
Giuse Hồ Ngọc & * Lê Thị Nhành
 
Anna Hồ Thị Mỹ
Phêrô Hồ Văn Tâm
Phanxicô Hồ Ðào Phương
* Hồ Văn Kim
* Hồ Thị Kim Trang
* Hồ Thi Ngọc Tuyết
* Hồ Văn Khánh
* Hồ Thị Ngọc Bích
Maria Hồ Thị Bút & Augustinô Trần Xuân Thỉnh
 
Antôn Trần Xuân Khiết
* Trần Văn Thung
* Trần Văn Thiện
* Trần Thị Tuý
Têrêsa Trần Thị Mai Anh
* Trần Văn Trung
Giuse Hồ Hảo & * Bà Hạng
 
* Hồ Hải
* Hồ Thị Vân
* Hồ Khanh
* Hồ Thị Hiền
* Hồ Thị Xuyến
* Hồ Thị Dung
* Hồ Vinh
* Hồ Phúc
Giuse Hồ Phong Hùng & Anna Ðinh Thị Hoa
 
Giuse Hồ Phong Thuỵ Vũ
Giuse Hồ Huy Hoài
* Hồ Cường
* Hồ Dũng
* Hồ Ðỏ
* Hồ Thị Là & * X
 
* Triều
* Hồ Xinh & * Bà Tuyết
 
* Hồ Việt
* Hồ Thị Thuỷ
* Hồ Thị Thảo
* Hồ Thị Ðẹp & * Ông Long
 
* Ðông Phương
* Mai Phương
* Hoài Phương
Micae Nguyễn Văn Phan & Maria Phan Thị Kiển
 
Giuse Nguyễn Công Nghị
Phanxicô Xavie Nguyễn Công Luận & Maria Nguyễn Thị Thị
 
Phaolô Nguyễn Công Lý & * Bà Duyên
 
* Nguyễn Trường Giang
* Nguyễn Trường Sơn
Phêrô Nguyễn Công Hiền & * Bà Phương
 
* Nguyễn Phi Vũ
Gioan Bosco Nguyễn Công Ðạo & Anê Nguyễn Thị Kim Minh
 
Gioan Nguyễn Minh Trí
Lucia Nguyễn Thị Tuyết Trinh
Maria Nguyễn Thị Hồng Nhung
Giuse Nguyễn Công Ngãi & * Ðinh Thị Hiền
 
* Nguyễn Thị Thu Khanh
Matthêô Nguyễn Công Châu & Maria Hồ Thị Kim Cúc
 
Maria Nguyễn Thị Cúc Trang
Phêrô Nguyễn Châu Nghiêm
Maria Nguyễn Thị Cúc Thanh
Matta Nguyễn Thi Quỳnh Nhi & Phêrô Phạm Văn Ngọt
 
Phêrô Phạm Ngọc Long
* Phạm Ngọc Thảo
Phêrô Nguyễn Công Thành & Isave Ðặng Từ Phi Loan
 
Maria Nguyễn Ðặng Diễm Trân
Maria Nguyễn Ðặng Diễm Huyền
Anna Nguyễn Thi Ðạt & Anrê Nguyễn Văn Chánh
 
Giuse Nguyễn Tiến Quốc
Micae Nguyễn Tiến Khánh
Anna Nguyễn Thị Trang
Anna Nguyễn Thị Phước & Gioakim Võ Thành Phước
 
Catarina Võ Thị Thanh Nguyên
Gioan B. Võ Thành Phát
Maria Võ Thị Thanh Thanh
Ðôminicô Nguyễn Công Ân & Têrêsa Nguyễn Tạ Ðoan Trang
 
Maria Nguyễn Mộng Ðình Ðình
Maria Nguyễn Mộng Uyên Ðình
Maria Nguyễn Thị Ngọc Dung & Phêrô Nguyễn Văn Sa
 
Mađalêna Nguyễn Thị Mỹ Siêu
Phêrô Nguyễn Văn Việt
Maria Nguyễn Thị Tuận & Micae Trần Dưng
 
Giuse Trần Ngọc Thuỷ & Lucia Nguyễn Thị Ta
 
Giuse Trần Ngọc Tuyên
Anê Trần Thị Minh Tuyến & Phêrô Nguyễn Ðức Khánh
 
Phêrô Nguyễn Trần Thiên Phúc
Giuse Nguyễn Trần Thiên Lộc
Giuse Trần Ngọc Tuyền
Giuse Trần Ngọc Thuyên
Phêrô Trần Ngọc Trác & Elisabeth Lê Thị Phương Thảo
 
Maria Têrêxa Trần (vivian) Phương An
Giuse Trần Thanh Sơn & Anna Bùi Thị Thường
 
Giuse Trần Ngọc Thạch
Giuse Trần Thanh Vũ & Maria Nguyễn Thị Hiệp
 
Maria Trần Thanh Thái Hoà
Maria Goretti Trần Thị Minh Nguyên
Giuse Trần Thanh Phong
Maria Trần Thi Minh Nguyệt
Giuse Trần Ngọc Hoa & Maria Phạm Thi Ngọc Thuỳ
 
Têrêsa Trần Ngọc Thuỳ Trang
Têrêsa Trần Ngọc Minh Trang
* Trần Ngọc Thuỳ Hạnh
* Trần Ngọc Minh Hạnh
Maria Trần Thi Minh Tho & Anrê Lê Minh Chính
 
Phanxicô Xavie Lê Trần Minh Phương
Giuse Trần Ngọc Tốt
Giuse Trần Ngọc Xinh & Maria Lê Thị Thanh Nga
 
Micae Trẩn Minh Triết
Micae Trần Tuấn Khải
Giuse Trần Ngọc Hải & Maria Nguyễn Thị Khánh Trang
 
Micae Trần Thụ Nhân
Gabriel Trần Nhân Nghĩa
Maria Paul Trần Nhân Hoà
Giuse Nguyễn Công Tụng & Anna Nguyễn Thị Sách
 
Giuse Nguyễn Công Hoàng & Maria Ðinh Thị Thanh
 
Giuse Nguyễn Công Hoàng Nam
Tôma Nguyễn Công Hoàng Duy
Luxia Nguyễn Thị Thanh Trâm
* Nguyễn Thị Thanh Thảo
Maria Nguyễn Thị Xuân
Maria Nguyễn Thị Ngọc Cúc & Giuse Phạm Ngọc Hùng
 
Giuse Phạm Ngọc Kha
Ðôminicô Phạm Anh Tuấn
Phêrô Phạm Ngọc Tiến
Maria Nguyễn Thị Ngọc Liên
Maria Nguyễn Thị Ngọc Liễu
Giuse Nguyễn Công Ðức & Anna Lê Thị Nga
 
Giuse Nguyễn Công Thắng
Giuse Nguyễn Công Huy
Maria Nguyễn Thị Ngọc Lan & Giuse Phạm Hoàng Minh
 
Têrêsa Phạm Ngọc Quỳnh Anh
Giuse Phạm Nguyễn Minh Duy
Maria Nguyễn Thị Ngọc Mai & Tôma Ðặng Bá Vinh
 
Maria Ðặng Thị Kim Uyên
Maria Ðặng Mai Linh Phương
Giuse Ðặng Quốc Vũ
Giuse Ðặng Quốc Bảo
Giuse Nguyễn Công Ðiệp
Giuse Nguyễn Công Trúc
Maria Nguyễn Thị Ngọc Tuyết
Maria Nguyễn Thị Ngọc Hồng
Maria Nguyễn Thị Ngọc Trang
Maria Nguyễn Thị Ngọc Dung
Maria Nguyễn Thị Ngoc Ðào
Giuse Nguyễn Công Tố & Maria Ngô Thị Trọn
 
Têrêsa Nguyễn Thị Lệ Thơ
Matta Nguyễn Thị Bạch Yến & Antôn Nguyễn Ngọc Ảnh
 
Phaolô Nguyễn Công Huân
Phêrô Nguyễn Ðức Huy
Antôn Nguyễn Công Danh & * Nguyễn Thị Ánh Tuyết
 
* Nguyễn Bảo Quốc
Laurenxô Nguyễn Bảo Việt
* Nguyễn Bảo Trân
Tôma Nguyễn Công Toại & * Nguyễn Thị Xuân Hoàng
 
* Michel Nguyễn
Giuse Maria Nguyễn Công Vinh
Ðôminicô Nguyễn Công Ðắc
Giuse Nguyễn Công Minh
Phanxicô Nguyễn Công Tâm
Giuliana Nguyễn Thị Mỹ Linh & Phêrô Bùi Ðức Ðiền
 
Têrêsa Bùi Thị Linh Giang
Ðôminicô Bùi Ðức San
Maria Nguyễn Thị Bích Vân & Giuse Nguyễn Ðức Trung
 
* Nguyễn Ðức Tường
* Nguyễn Ðức Huy
Lucia Nguyễn Thị Cẩm Thiên
Anê Nguyễn Thị Thu Sương & Giacôbê Nguyễn Trọng Ðức
 
Tôma Nguyễn Trọng Khôi
Raphae Nguyễn Trọng Kha
Maria Nguyễn Thị Hồng Nhật
Phaolô Nguyễn Công Dũng & Anê Lê Thị Song Diệp
 
Matta Nguyễn Diệp Minh Châu
* Nguyễn Diệp Minh Thư
Phêrô Nguyễn Công Lực & Magarita Phan Thị Thanh Loan
 
Anna Nguyễn Phan Uyên Nhi
Phêrô Nguyễn Công Ngôn & Maria Bùi Thị Thiêm
 
Anê Nguyễn Thị Ðiểm & Gioakim Phạm Trương
 
Phêrô Phạm Ngọc Trường & Mônica Võ Thị Phụng
 
Têphanô Phạm Phú Khánh
Têphanô Phạm Ðăng Khoa
Maria Phạm Thị Tường Vi
Tađêô Phạm Ngoc Cửu
Josephine Phạm Thị Ngọc Chi & * Võ Ðông Sơn
 
* Võ Ðông Quốc
* Võ Thị Lệ
Maria Pham Thị Ngọc Kế
Maria Phạm Thị Ngọc Hương & * Nguyễn Thế Giang
 
* Nguyễn Huy Cường
Maria Phạm Thị Ngọc Thơm
Maria Phạm Thị Ngọc Thảo
Phaolô Phạm Ngọc Hiếu
* Nguyễn Công Thinh & Maria Nguyễn Thị Dung
 
* Nguyễn Thị Thoa
* Nguyễn Công Sơn
* Nguyễn Công Tiên
* Nguyễn Công Sinh
Phêrô Nguyễn Công Trực & Maria Nguyễn Thị Bốn
 
* Nguyễn Thị Thu
* Nguyễn Thị Hà
* Nguyễn Công Tâm
* Nguyễn Công Trình
* Nguyễn Thị Loan
* Nguyễn Công Phiên
Luxia Nguyễn Thị Lân & Phêrô Nguyễn Văn Thường
 
Tôma Nguyễn Nên & Lucia Phan Thị (búp) Bích
 
Giuse Nguyễn Thơ
Phaolô Nguyễn (nguộc) Ngọc & Anna Nguyễn Thị Trí
 
Phaolô Nguyễn Văn Thạnh & * Nguyễn Thị Mẫu
 
* Nguyễn Minh Ðức Trọng
Anna Nguyễn Minh Bảo Duyên
Tôma Nguyễn Văn Ân & * Nguyễn Thị Thái Hà
 
* Nguyễn Thị Thuỳ Phượng
Antôn Nguyễn Công Nam
Anna Nguyễn Thị Bích
Gioan Nguyễn Văn Phong & Matta Nguyễn Thị Sa
 
* Nguyễn Văn Phúc
Têrêsa Nguyễn Thị Huy
Giuse Nguyễn Duy Ngân
Xilivêtê Nguyễn Văn Hàng
Anrê Nguyễn Văn Việt
Giuse Nguyễn Nhứt & Anna Nguyễn Thị (thôn) Thấy
 
Phanxicô Nguyễn Công Thượng & Anna Nguyễn Thị Lan Phương
 
Maria Nguyễn Thị Phương Trinh
Anna Nguyễn Thị Phương Trang
Magarita Nguyễn Thị Phương Trâm
* Nguyễn Công Thịnh
Luca Nguyễn Tấn Phước
Luca Nguyễn Văn Sĩ & Matta Trần Thị Châu Tri
 
Matta Nguyễn Thị Huyền Trân
Têrêsa Nguyễn Thị Lệ Thu & * Trần Hùng Thiên
 
* Trần Hùng Trường
Phanxicô Nguyễn Văn Toàn
Anna Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Phanxicô Nguyễn Văn Thuận
Micae Nguyễn Văn Truyện
Anna Nguyễn Thị Hải & Luca Phan Thanh Trà
 
Anna Phan Thị Uyên Hương
Anna Phan Thị Uyên Hạ
Phanxicô Xavie Phan Huy Thoại
Anna Phan Thị Uyên Hân
Anna Phan Thị Uyên Trúc
Anna Nguyễn Thị Khầu & * Nguyễn Công Thắng
 
* Nguyễn Thị Thu Thảo
* Nguyễn Khánh Thảo
Anna Nguyễn Thị Hiền & * Nguyễn Xuân Phần
 
* Nguyễn Xuân Nghiã
* Nguyễn Thị Tuyết Minh
Gioan Nguyễn Thể & Maria Lê Thị Hai
 
Gioan Nguyễn Duy Tân & Anna Huỳnh Thị Bích Thảo
 
Têrêsa Nguyễn Huỳnh Thi
Matta Nguyễn Huỳnh Kim Thuỵ
Phêrô Nguyễn Ðức Thao & Isave Ðinh Thị Mai
 
* Nguyễn Nữ Mai Trinh
* Nguyễn Hoàng Thiên
* Nguyễn Nữ Hoàng Tú
Phêrô Nguyễn Thành Tín
Maria Goretti Nguyễn Nữ Anh Thư
Anrê Nguyễn Ðức Thanh & Maria Nguyễn Thị Hường
 
* Nguyễn Ðức Tuấn
* Nguyễn Thị Lệ Hằng
* Nguyễn Minh Tùng
Phaolô Nguyễn Thành Tâm & Teresa Trương Thị Ngọc
 
* Nguyễn Thành Bảo Nguyên
* Nguyễn Thành Bảo Tuyền
Giuse Nguyễn Bá Tánh & Maria Nguyễn Thị Thu Huyền
 
Maria Nguyễn Thị Tường Vy
Giuse Nguyễn Kim Tiếng & Lucia Lê Thị Kim Ngân
 
Cêcilia Nguyễn Thị Xuân Chi
Anna Nguyễn Thị Kim Huynh & Gioan B. Nguyễn Văn Hưng
 
Anna Nguyễn Thị Như Nguyệt
Gioan B. Nguyễn Duy Trung
Annà Nguyễn Thị Lệ Huyền
Anna Nguyễn Thị Ðào
Tađêô Nguyễn Ban & Lucia Ðoàn Thị Kết
 
Vincentê Nguyễn Tước & Maria Nguyễn Thị Cả
 
Maria Nguyễn Thị Eva & * Nguyễn Văn Trường
 
* Nguyễn Trưởng Tiểu My
* Nguyễn Trường Phong Vũ
Anrê Nguyễn Hi Oai & * Nguyễn Thị Thu Hà
 
* Nguyễn Thị Thu Thuỷ
Phaolô Maria Nguyễn Trung Cang
Anna Nguyễn Thị Ngọc Trâm & * Nguyễn Quý
 
* Nguyễn Yên
Anna Nguyễn Thị Ngọc Tràng
Anna Nguyễn Thị Ngọc Hoa & Phêrô Trần Khánh Ðạt
 
* Trần X
Maria Nguyễn Thị Ngọc Quế
Giuse Nguyễn Trung Nhật
Phanxicô Xavie Nguyễn Hiệu & * Nguyễn Thị Nhung
 
* Nguyễn Công Thịnh
* Nguyễn Thị Minh Hiếu
* Nguyễn Ta
* Nguyễn Nghiêm
Maria Nguyễn Thị Ngọc Miên & * X
 
* Nguyễn Thị Phương Hồng
* Nguyễn Thị Phương Ly
Matta (anna) Nguyễn Thị Thưởng & Vincentê Nguyễn Bằng
 
Antôn Nguyễn Chúng & Luxia Võ Thị Tỏ
 
Luxia Nguyễn Thị Thuý Hằng
* Nguyễn Văn Châu
Matta Nguyễn Thị Lùn & Tađêô Nguyễn Văn Hào
 
Giuse Nguyễn Văn Hàng
Giuse Nguyễn Văn Hiệp
Giuse Nguyễn Văn Hoàng
Maria Nguyễn Thị Liễu
Phaolô Nguyễn Văn Hân
Phêrô Nguyễn Văn Hạnh
Phêrô Nguyễn Văn Huy
Matta Nguyễn Thị Xủn & Phêrô Nguyễn Trung
 
Matta Nguyễn Thị Gần
Anna Nguyễn Thị Tuy
Anna Nguyễn Thị Thắm
Maria Nguyễn Kim Thơ
Maria Nguyễn Thị Kim Bông
Mađalêna Nguyễn Thị Lưỡng & Antôn Trần Thạch
 
Anna Trần Thị Thu Cúc & Phêrô Lê Văn Thì
 
* Lê Thị Bạch Yến
Maria Trần Thị Liên Hoan
Maria Trần Thị Thu Thanh & Phêrô Nguyễn Ðức Nhậm
 
* Nguyễn Hồng Phúc
Matta Trần Thị Thu Hội & * Phạm Ðình Khôi
 
Maria Phạm Trần Anh Thư
Anna Phạm Thị Á Nam
Phaolô Phạm Ðình Trung
Maria Phạm Thị Kim Anh
* Trần Thị Thu Lan & * Lê Văn Thành
 
* Lê Thị Hiền
* Lê Thị Thu
* Lê Văn Vinh
* Lê Văn Nhân
Maria Trần Thị Thu Mai
* Trần Thanh Phong
Matta Nguyễn Thị Viện & Phêrô Cao Hộc
 
* Cao Thị Nhịp & * Ðinh Nghịch
 
* Ðinh Anh Quốc
* Ðinh Hùng Cường
* Ðinh Thanh Sơn
* Ðinh Thị Thu Thảo
* Ðinh Thị Thu Trực
* Ðinh Thi Thu Hoà
* Cao Thị Nhàn & * Võ Kế Viên
 
* Võ Thị Tuyết Nhung
* Võ Kế Sinh
* Võ Kế Vân
* Võ Kế Vi
* Võ Kế Vũ
* Cao Thị Phương & * Nguyễn Hữu Phước
 
* Nguyễn Thị Phương Chi
* Nguyễn Phước Hoà
* Nguyễn Trung Thuận
* Cao Thành Tây & * Nguyễn Thị Ði
 
* Cao Thị Yến Chi
* Cao Thị Kim Hoa
* Cao Thị Tý & * Nguyễn Hiện
 
* Nguyễn Anh Khoa
* Cao Thị Hoa
* Cao Thị Thu Hà
* Cao Thị Lai
Maria Nguyễn Thị Phượng & Stêphanô Nguyễn Minh Duệ
 
* Nguyễn Minh Phụng & * Nguyễn Thị Nhàn
 
* Nguyễn Thị Diệu
* Nguyễn Thị Thu
* Nguyễn Thị Thoa
* Nguyễn Thị X
Rosaire Nguyễn Thị Nết
* Nguyễn Công Minh & Anna Nguyễn Thị Chinh
 
Anna Nguyễn Thị Phi Hương
Gioan B. Nguyễn Phi Hải
* Nguyễn Thị Sang
* Nguyễn Công Chính
Maria Nguyễn Thị Hiển & Giuse Hồ Khải
 
Phaolô Hồ Xuân Mỹ & Luxia Mè Thị Hoa
 
Luxia Hồ Thị Xuân Sa & Emile Nguyễn Văn Tiên
 
Giuse Nguyễn Hoàng Tân
Vêrônica Nguyễn Thị Xuân Mai
Giuse Hồ Xuân Ðơn & * Nguyễn Diễm Thuý
 
Michael Hồ
Matta Hồ Thị Thu Trang
Anna Hồ Thị Xuân Hồng
Giuse Hồ Xuân Luy & Maria Anna Dương Thanh Xuân
 
Gioakim Hồ Bảo Ân
Giuse Hồ Xuân Cảnh
Tôma Hồ Xuân Trung
Maria Hồ Thị Xuân Thu
Giuse Hồ Xuân Chinh
Tôma Hồ Xuân Huy
Phaolô Hồ Hồng Thứ & Anna Nguyễn Thị Nga
 
Anna Hồ Thị Thu Nguyệt
Gioan B. Hồ Phúc Thiện
Maria Hồ Hồng Thu Hạnh
Elisabeth Hồ Thị Kim (bạch Thu) Thoa & Giuse Ðinh Nho Kim
 
Giuse Ðinh Nho Tuấn Sơn & Anna Ðoàn Thị Thanh Hằng
 
Vivian Ðinh
Bênađô Ðinh Nho Tuấn Hải & Maria Ngô Thị Cao Nguyên
 
Phaolô Ðinh Nhân
Maria Mađalêna Ðinh Duyên
Phaolô Hồ Ngọc Trân & Luxia Nguyễn Thị Sáng
 
Anna Hồ Thị Hương & Phêrô Nguyễn Thanh (minh) Hà
 
Antôn Nguyễn Hà Minh Phương
Giuse Nguyễn Minh Thúc
Maria Hồ Thị Hạt
Gioan Maria Hồ Ngọc Chi & Maria Nguyễn Thị Nga Thu
 
Gioan Hồ Quốc Anh
Anna Hồ Thị Bích Ngọc
Anê Hồ Thị Trượng & Gioan B. Trần Trấp
 
Maria Trần Thị Phương Thảo
Matta Trần Thị Kim Duyên
Micae Trần Xuân Việt
Maria Trần Thị Mỹ Ái
Giuse Trần Quang
Phêrô Trần Bá Tồng
Lucia Hồ Thị Hảo & Louis Nguyễn Thanh Hoá
 
Louis Nguyễn Hồ Ðại Việt
Phanxicô Hồ Thạnh
Tôma Hồ Ngọc Thâm & Anna Nguyễn Thị Kiều Dương
 
Tôma Hồ Khánh Duẫn
Têrêsa Hồ Thị Niên Trâm
Rôcô Hồ Khánh Duy
Maria Hồ Thị Trầm & Tôma Nguyễn Biệt
 
Maria Nguyễn Thị Kim Ðiệp
Gioan Nguyễn Tấn Khoa
Giuse Nguyễn Văn Ðông
Maria Nguyễn Thị Phúc
Têrêsa Hồ Thị Hoà & Anrê Nguyễn Thành Long
 
Phêrô Nguyễn Ðắc Lực
Matta Nguyễn Thị Mỹ Lượng
* Nguyễn Thái Bảo
* Nguyễn Bảo Huynh
* Nguyễn Thị Mỹ Châu
Têrêsa Hồ Thị Quyên & * Ông Thiêng
 
Luxia Nguyễn Thị Tường Vi
Maria Rôsa Nguyễn Thị Mỹ Dung
Luxia Nguyễn Thị Thu Trang
Maria Hồ Thị Thu
Micae Hồ Xuân Thanh
Micae Hồ Nguyên Vũ
Phêrô Hồ Ngọc Thuỷ & Luxia Nguyễn Thị Sáu
 
Phêrô Hồ Sĩ Ngân
Matta Hồ Thị Nam Hà
Matta Hồ Thị Nhị & Phêrô Nguyễn Khánh
 
Giuse Nguyễn Minh Tâm & Anna Nguyễn Thị Hồng
 
Matta Nguyễn Thị Bích Liên
* Nguyễn Hoàng Bích
Giuse Nguyễn Trung Thành & Luxia Nguyễn Thị Bạch Hoa
 
Anna Nguyễn Trung Ngọc Huyền
Têrêsa Nguyễn Trung Thanh Huyền
* Nguyễn Hoàng Tùng
Matta Nguyễn Thị Hồng Thuý
Tađêô Nguyễn Thanh Tịnh
Tôma Nguyễn Thành Tuân
Giuse Nguyễn Minh Tú
Giuse Hồ Mươi & Maria Nguyễn Thị Lan
 
Luxia Hồ Thị Lệ Thắm
Antôn Hồ Minh Trí & Maria Nguyễn Thị Thư
 
Anphongxô Hồ Thuận Hiếu
Magarita Hồ Thiên Hương
Têrêsa Hồ Ngọc Quỳnh
Têrêsa Hồ Thị Bích An
Tôma Hồ Linh Thiên
Têrêsa Hồ Thị Hồng Soạn
Giuse Hồ An Ðông
Phêrô Hồ Bảo Khắp & Maria Nguyễn Thị Hường
 
Giuse Hồ Nguyễn Anh Quân
Têrêsa Hồ Nguyễn Tố Quyên
Anna Hồ Nguyễn Ngọc Quý
Tôma Hồ Nguyễn Linh Quyền
Tađêô Hồ Bảo Xứ & Maria Huỳnh Thị Phần
 
Giacôbê Hồ Huỳnh Bảo Hùng
Maria Hồ Huỳnh Thị Bảo Linh
Phêrô Hồ Huỳnh Bảo Ðiền
Phanxicô Xavie Hồ Huỳnh Bảo Công
Anna Hồ Thị Bích Nga & John Dunaway
 
Jason Paul Dunaway
Justin Giuse Giuse Dunaway
Maria Nguyễn Thị Vinh
Giuse Nguyễn Hoà & Matta Nguyễn Thị Lẽ
 
Gioan Nguyễn Ðình Thái & Maria Mađalêna Nguyễn Thị Hơn
 
Giuse Nguyễn Ðình Trợ & Maria Ðỗ Thị Mai
 
Leopold (phaolô) Nguyễn Ðức (tâm) Trưởng & Mađalêna Trần Thị Bông
 
Phêrô Nguyễn Ðức Dũng
Maria Nguyễn Thị Quỳnh Giao & * Nguyễn Mỹ
 
Jonnathan Nguyễn
Michelle Lynh Nguyễn
Kimberly Nguyễn
Maria Nguyễn Thị Thu Dung & Daniel Haining
 
* Mm
Maria Nguyễn Thị Vân Thuý & Gregory Epperson
 
Rachael Epperson
Anê Nguyễn Nữ Hoàng Oanh
Maria Nguyễn Thị Thiên Duyên & Constantin Robert Koemtzopoulos
 
* Aa
* Nguyễn Hoàn Vũ
Matta Nguyễn Thị Trinh & Antôn Nguyễn Văn Trương
 
Phanxicô Xavie Nguyễn Thanh Tuyền & Maria Mađalêna Nguyễn Thị Kim An
 
Giuse Nguyễn Uy Viễn
Anna Nguyễn Thanh Dạ Viên
Phanxicô Xavie Nguyễn Anh Vũ
Giuse Nguyễn Khoa Văn
Maria Nguyễn Thị Thanh Phong & * Ðỗ Minh Sang
 
Anê Ðỗ Thiên An
Maria Ðỗ Nguyễn Nam Phương
Matta Nguyễn Thị Thanh Hằng
Maria Nguyễn Thị Thanh Sương
Maria Nguyễn Thị Thanh Ngọc
Anrê Nguyễn Thanh Hải & Magarita Quách Thị Tú Phượng
 
Giuse Nguyễn Quách Luân Vũ
* Nguyễn Quách Thị Vũ Trân
Tôma Nguyễn Thanh Quang
Phêrô Nguyễn Thanh Tuyến
Phanxicô Xavie Nguyễn Thanh Minh
Matta Nguyễn Thị Thông & Anrê Lê Hạn
 
Giuse Lê Khắc Tâm
Gioan B. Lê Quảng
Phêrô (giuse) Lê Phán & Luxia Nguyễn Thị (huy) Qui
 
Antôn Lê Văn Bảo & Maria Lê Thị Liên
 
Giuse Lê Trọng Chinh & Maria Nguyễn Thị Kim Phương
 
Maria Lê Hoài Phương Thảo
Giuse Lê Thanh Bình
Phanxicô Lê Trường Sơn
Maria Lê Thị Thuỳ Dương
Giuse Lê Công Thành
Phêrô Lê Vĩnh Phúc
Phêrô Lê Hùng Châu & Maria Nguyễn Thị Bích Liên
 
Phêrô Lê Hoàng Chương
Antôn Lê Hoàng Trung
Anna Lê Hoàng Thuỳ Linh
Giuse Lê Kim (thạch) Long & Anê Nguyễn Thị Lệ Ban
 
Giuse Lê Minh Hải
Têrêsa Lê Thị Mỹ Hạnh
Matta Lê Thị Thanh Thảo
Phêrô Lê Cường Quốc & Têrêxa Lê Thị Thanh Hải
 
Giuse Lê Minh Khánh
* Lê Quốc Duy
Matta Lê Thị Thuý Hằng & Giuse Lê Nhật Thắng
 
Micae Lê Nhật Tuấn
Phêrô Lê Nhật Vinh
Phaolô Lê Nhật Trường
Têrêxa Lê Nhật Bảo Trâm
Têrêsa Lê Thị Kim Yến & Giuse Nguyễn Văn Chánh
 
Anê Nguyễn Thị Lệ Duyên
Antôn Nguyễn Thanh Phong
Phêrô Nguyễn Thanh Tú
Maria Lê Thị Hồng & Luy Ðỗ Hữu Lê
 
Giuse Ðỗ Hồng Nhựt
Maria Ðỗ Thị Thủy Triều
Anna Ðỗ Thị Thanh Tuyền
Carôlô Ðỗ Hồng Ðại
Maria Lê Thị Thanh Vân & * Nguyễn Minh Liễn
 
* Nguyễn Thị Thanh Hà
* Nguyễn Minh Hùng
* Nguyễn Minh Hoàng
* Nguyễn Minh Hiếu
Luy Lê Công Tiên & * Lê Thị Anh
 
* Lê Thị Ái Loan
* Lê Công Minh
Maria Lê Thị Nhung
Phanxicô Xavie Lê Văn Tin & Isave Lưu Thị Hạnh Mai
 
Maria Lê Thị Diễm Chi
* Lê Nguyên Vũ
* Lê Nguyên Trường
* Lê Nguyên Vương
* Lê Thị Diễm Kiều
* Lê Hào Kiệt
Giuse Lê Văn Lành
Maria Lê Thị (đào) Phụng & Phêrô Nguyễn Văn Chung
 
Isave Nguyễn Lê Anh Thư
Matta Nguyễn Thị Thiên Hương
Maria Nguyễn Thị Tuyết Trinh
Phêrô Nguyễn Hoàng Nam
Phaolô Nguyễn Lữ Tùng
Phêrô Michael Nguyễn
Anna Lê Thị Ngọc & Phêrô Nguyễn Văn Dần
 
Maria Nguyễn Thị Thanh Phương
* Nguyễn Thanh Việt
* Nguyễn Thanh Hưng
* Nguyễn Thanh Huy
Giuse Lê Lệ
Matta Lê Thị Sự
Phêrô Lê Công Chính & Anna Nguyễn Ngọc Khánh
 
Anphongxô Lê Công Hưng & * Nguyễn Thị Hồng Phượng
 
Vivian Lê Ái Trang
Bryan Lê Hoàng Việt
Gioan B. Lê Công Vui & * Hoàng Thị Phương Dung
 
Christina Lê Hoàng Vân
Vincentê Lê Công Vinh
Micae Lê Công Minh
Têrêxa Lê Thị Lê Vi & * Nguyễn Thái Sơn
 
Andrea Nguyễn Thái An
Giuse Lê Công Hùng & * Nguyễn Thu Nguyệt
 
Gioan Lê Nguyên Khôi
Matthêu Lê Nguyên Khiêm
Anna Lê Thị Huyền & * Huỳnh Ngọc Phước
 
Annette Huỳnh Ðan Châu
Jordan Huỳnh Nam Khoa
Isave Lê Ngọc (tý) Huyên
Dom. Savio Lê Công Huy Hoàng
Maria Goretti Lê Thị Hồng Hà
Gioan B. Lê Lý & Maria Nguyễn Thị Sinh
 
Anna Lê Thị Tuyết & Phêrô Nguyễn Ðình Phùng
 
Anna Nguyễn Thị Mỹ Linh
Phanxicô Xavie Nguyễn Anh Duy
Micae Nguyễn Minh Vương
Anna Lê Thị Kim Liên & Micae Nguyễn Cảnh
 
Maria Nguyễn Lê Hồng Cẩm
Anna Nguyễn Thị Hồng Phúc
Luxia Nguyễn Thị Lệ Vy
Maria Lê Thị Phương & Antôn Huỳnh Công Thành
 
Phanxicô Xaviê Huỳnh Tấn Phước
Maria Huỳnh Phương Hạnh
Maria Lê Thị Lan
Anna Lê Thị Liễu & Micae Trần Ngọc Ninh
 
Luca Trần Minh Phụng
Tôma Trần Minh Phi
Phanxicô Xavie Trần Thanh Phong
Tôma Trần Ngọc Phú
Phanxicô Xavie Lê Khắc Lâm
Phêrô Lê Văn Lượng & Maria Ngô Thị Anh Kiều
 
Vincentê Lê Ðức Trọng
Anna Lê Thị Hồng Ngọc
Phêrô Lê Phúc Quý
Giuse Lê Hùng Lân & Maria Lê Thị (thuý Hồng) Thoa
 
Anna Lê Ngọc Ra
Anna Lê Ngọc Linh Ða
Têrêxa Lê Thị Kim Loan
Maria Lê Thị Mỹ Lệ
Anna Lê Thị (thanh Hường) Thật & Bênêđictô Nguyễn Sáng
 
Phêrô Nguyễn Ðức Thiện & Têrêxa Hoàng Thị Mỹ Lan
 
Emmanuel Nguyễn Tài Travis
Anphongxô Nguyễn Ðức Tuấn & Luxia Ngô Thị Ái Thư
 
Inhaxiô Nguyễn Minh Andy
Phêrô Nguyễn Ðức Tú & Têrêxa Nguyễn Thị Mỹ Dung
 
Maria Nguyễn Bảo Khanh
Giuse Nguyễn Bảo Khôi
Matta Nguyễn Thị Kiều Dung & * Trương Xuân Khoa
 
Maria Trương Thị Thái Trân
Phêrô Trương Hoàng Thế Châu
Têrêxa Trương Thị Thái Thanh
Tôma Trương Hoàng Thế Mỹ
Phêrô Trương Hoàng Thế Nhật
Isave Trương Thị Thiên Trang
Maria Nguyễn Thị Cẩm Vân & Emmanuel Nguyễn Tuấn Tú
 
Maria Nguyễn Thị Thanh Trúc
Martin Nguyễn An Khang
Maria Nguyễn Thị Diễm Chi
Anna Nguyễn Thị Mạnh Khương & Gioan B. Nguyễn Ðình Nhu
 
Anna Nguyễn Thị Diễm Thuý
Isave Nguyễn Thị Thuý Loan
Anna Nguyễn Thị Mỹ Linh
Anê Nguyễn Thị Thuỳ Trang
Anna Nguyễn Thị Trang Chi
Gioakim Nguyễn Ðình Như Ý
Giuse Nguyễn Ðức Toàn & Catarina Trần Thị Thanh Nga
 
Têrêxa Nguyễn Minh Tâm
Luxia Lê Thị Nhiều & Phaolô Nguyễn Xá
 
Giuse Nguyễn Văn Ân & Têrêxa Nguyễn Thị Kim Hương
 
Phaolô Nguyễn Hùng Quyên
Matta Nguyễn Thị Bích Thuỷ
Phêrô Nguyễn Chánh & * Nguyễn Thị Bàn
 
* Nguyễn Thị Ngọc
Giuse Nguyễn Ðáng & Maria Nguyễn Thị Thời
 
Giuse Nguyễn Kinh & * Nguyễn Thị Hồng
 
Tôma Nguyễn Nghiệm & Matta Nguyễn Thị Thanh Bình
 
Phêrô Nguyễn Vũ Anh Minh
Phanxicô Xavie Nguyễn Vũ Quốc Khánh
Phêrô Nguyễn Vũ Nguyên Ðăng
Maria Têrêsa Nguyễn Vũ Vy Vy
Giuse Nguyễn Vũ Minh Thiên
* Nguyễn Ðính & * Võ Thị Lài
 
Anrê Nguyễn Duy Quang
Phaolô Nguyễn Xuân Vinh
Giuse Nguyễn Minh Khải
Micae Nguyễn Phúc Quý
Micae Nguyễn Phúc Hưng
Matta Nguyễn Thị Thuý Vũ
* Nguyễn Văn Chức & Anna Nguyễn Thị Ngãi
 
* Nguyễn Thị Nữ
* Nguyễn Văn Phần
* Nguyễn Hoàng Việt
* Nguyễn Văn Hoàng
* Nguyễn Thị Thuỳ Linh & * Phùng Ngọc Nhu
 
* Phùng Ngọc Bảo
* Nguyễn Hữu Văn & * Ðoàn Thị Lan
 
* Nguyễn Thị Minh
* Nguyễn Hữu Dũng & * Nguyễn Thị Ánh
 
Phanxicô Xavie Nguyễn Tấn Lực
* Nguyễn Hữu Quyền
* Nguyễn Hữu Triều
* Nguyễn Thị Thuận
* Nguyễn Hữu Tiến
* Nguyễn Thị Thanh & Giuse Nguyễn Anh Tuấn
 
Anna Nguyễn Xuân Thảo
* Nguyễn Hữu Thành
* Nguyễn Hữu Chí
* Nguyễn Thị Hiệp
Matta Nguyễn Thị Hương
* Nguyễn Thị Ðức & * Nguyễn Gương
 
* Nguyễn Thị Cúc
* Nguyễn Thị Lan
* Nguyễn Thị Phượng
* Nguyễn Thị Liên
* Nguyễn Thị Anh
Mađalêna Nguyễn Thị Yến
* Nguyễn Thị Lành
* Nguyễn Trực
* Nguyễn Thị Truyền
* Nguyễn Thị Trâm
* Nguyễn Trung
* Nguyễn Thị Hạnh & * Võ Ðình Tân
 
* Võ Thị Bích Nga & Micae Trần Văn Hương
 
* Trần Quốc Tuấn
* Trần Quốc Tài
* Trần Quốc Toàn
* Trần Thị Bích Phương
* Trần Quốc Hưng
* Võ Thị Mai Ngôn
* Võ Thị Kim Ngữ & * Nguyễn Ðình Tâm
 
* Nguyễn Ðình Trung Hiếu
* Nguyễn Thị Ðình Hồng Nhung
* Võ Kim Thinh
* Võ Thị Ninh Kiều
* Võ Ðình Cường
* Võ Thị Kim Ðiền
* Võ Quang Ðịnh
* Võ Quang Ðạt
* Võ Thành Ðồng
* Nguyễn Thị Phước & * Lê Văn Mười
 
* Lê Thị Như Nguyện
* Lê Thị Kim Phụng
* Lê Nguyễn Trung Ðang
Maria Nguyễn Thị Sang & Grêgoriô Nguyễn Mộng
 
Micae Nguyễn Quang Huy
* Nguyễn Huy Hoàng
* Nguyễn Thị Phúc Hậu
* Nguyễn Thái Hưng
* Nguyễn Thị Ngọc Hân
Phêrô Nguyễn Tôn & Maria Trần Thị Thức
 
* Nguyễn Thị Tỉnh & Tôma Ðoàn Văn Bảy
 
Matta Ðoàn Thị Kim Liên
Giuse Ðoàn Văn Thành
Phaolô Ðoàn Văn Phố
Luy Ðoàn Văn Ðô
* Nguyễn Thị Châu & Tôma Nguyễn Bảy
 
* Nguyễn Thị Loan
Matta Nguyễn Thị Chi
Phanxicô Nguyễn Ngọc Tú
* Nguyễn Thị Hay & * Nguyễn Hữu Tâm
 
Anna Nguyễn Thị Thuý Kiều
Matta Nguyễn Thị Thuý Vân
Phanxica Nguyễn Thị Mỹ Loan
Giuse Nguyễn Thu Hiến
Mađalêna Nguyễn Thị Như Ý
Giuse Nguyễn Văn Quá & Maria Nguyễn Thị Tánh
 
* Nguyễn Thị Ly
* Nguyễn Con Trai
* Nguyễn Văn Tài & * Nguyễn Thị Ngọc Hoa
 
* Nguyễn Văn Lâm
Anna Nguyễn Thị Chuyện & Phanxicô Nguyễn Tịnh
 
Mađalêna Nguyễn Thị Thu & Giuse Trần Hùng Chốn
 
Matta Trần Thị Thu Cúc & Louis Dương Ngọc Thân
 
Louis Dương Minh Quân
Louis Dương Tấn Lập
* Trần Văn Thiệu & * Trần Thị Phượng
 
* Trần Thị Mỹ Duyên
* Trần Văn Di
* Trần Hoàng & * Nguyễn Thị Phước
 
* Trần Hhh
* Trần Yyy
* Trần Hùng Thiên & Têrêsa Nguyễn Thị Lệ Thu
 
* Trần Hùng Trường
* Trần Thị Thu Trang & * Nguyễn Văn Tuấn
 
* Nguyễn Văn Vũ
* Nguyễn Văn Thiiii
Giuse Trần Hùng Cường
Anna Trần Thị Thu Vân
* Trần Thị Thu Trâm
Giuse Nguyễn Ðức Tuấn
Anê Nguyễn Thị Này & Rôcô Nguyễn Bường
 
Giacôbê Nguyễn Văn Vĩnh
Micae Nguyễn Hữu Phú
Maria Nguyễn Thị Trung
Gabrie Nguyễn Hữu An & Maria Lê Thị Hồng
 
Giuse Nguyễn Anh Việt
Gabrie Nguyễn Anh Dũng
Raphae Nguyễn Anh Thư & Anna Nguyễn Thị Nhàn
 
Luxia Nguyễn Diệu Huyền Mai
Maria Goretti Nguyễn Ngọc Bảo Linh
Lucia Nguyễn Ngọc Bảo Trâm
Maria Goretti Nguyễn Thị Hoàng Dung
* Nguyễn Anh Tuấn
Bernadette Nguyễn Thị Cư & Phaolô Nguyễn Bửu
 
Têrêsa Nguyễn Bửu Hồng Phúc & * Nguyễn Khuôn
 
Phaolô Roger Nguyễn Toàn
Têrêxa Rona Nguyễn Trang
Gioan Nguyễn Bửu Hồng Linh & Ngân
 
* Kiều Thơ
Phaolô Nguyễn Bửu Hồng Phương & Võ Ngọc Hà
 
* Nguyễn Bửu Long
Maria Nguyễn Thị Hồng Vy & Phùng Anh Dũng
 
* Phùng Quốc Huy
Phanxicô Xavie Nguyễn Hữu Thăng & Têrêsa Lê Thị Thanh Khương
 
Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thi
Têrêsa Nguyễn Thị Phương Trang
Têrêsa Nguyễn Thị Trang Khuê
Têrêsa Nguyễn Thị Diễm Khanh
Maria Nguyễn Thị Kim Yến & Ðôminicô Cái Viết Toàn
 
* Cái Viết Hoài Chung
* Cái Huy Chinh
* Cái Huy Thống
Têrêsa Nguyễn Thị Mỹ Ánh & Giuse Nguyễn Rớt
 
Ðôminicô Nguyễn Vũ Duy Ngân
Têrêsa Nguyễn Vũ Duy Uyên
Giuse Nguyễn Vũ Hoàng Liêm
* Nguyễn Hữu Bình
Luxia Nguyễn Thị Nỉ & Giuse Nguyễn Nhạc
 
Giuse Nguyễn Vỹ Hùng & Maria Nguyễn Thị Hằng
 
Catarina Nguyễn Vỹ Diên Linh & * Nguyễn Cửu Thịnh
 
* Nguyễn Thuỳ Giang
Giuse Nguyễn Huy Vỹ
Magarita Nguyễn Vỹ Diên Khuê & * Nguyễn Ngọc Tài
 
Brigitte Nguyễn
Isave Nguyễn Vỹ Diên Chi
Bernadette Nguyễn Vỹ Diên Trâm
Anna Nguyễn Vỹ Diên Châu
Maria Nguyễn Thị Hường & Phêrô Nguyễn Trung An
 
Martinô Nguyễn Chiêu Khoa
Phêrô Nguyễn Chiêu Giang
Ðaniel Nguyễn Chiêu Khanh
Giuse Nguyễn Phúc Hải & Rosa Nguyễn Thị Thiên Ân
 
Têrêxa Nguyễn Phúc Thiên Ân
Giuse Nguyễn Phúc Ân
Maria rosa Nguyễn Phúc Thanh Ân
Giuse Kim Thông Nguyễn Phúc Khánh Ân
Maria Eulalie Nguyễn Thị Hương
Maria Nguyễn Thị Hân
Anê Nguyễn Thị Hiền
Luca Nguyễn Năng & Catarina Phan Thị Lộc
 
Phêrô Nguyễn Ðình Nho & Xêxilia Nguyễn Thị Hiến
 
Gioan Maria Nguyễn Nho Phong & Têrêxa Nguyễn Thuý Mai
 
Bernadette Nguyễn Mai Vy
* Nguyễn Thị Cẩm Tú & Matthêu Darwin Chan
 
Matthew Chan
Lucas Chan
Têrêxa Nguyễn Thị Hoài Thu & Micae Huỳnh Văn Chương
 
* Huỳnh Minh Trí
Ðôminicô Nguyễn Anh Tuấn
Gabriel Nguyễn Tuấn Anh
Gioan Nguyễn Văn Nhị & Matta Phan Thị Hoa
 
Tôma Nguyễn Phan Hồng Thiện & * Nguyễn Thị Kim Phú
 
* Nguyễn Thiên Ân
* Nguyễn Thiên Phúc
Maria Matta Nguyễn Hồng Thảo
* Nguyễn Hồng Khiêm
Gioan B. Nguyễn Hồng Trung
Gioan B. Nguyễn Hồng Phúc
Anna Nguyễn Thị Sa & Micae Nguyễn Hữu Ánh
 
Tađêô Nguyễn Hữu Bình & * Lý Thị Mỹ Hạnh
 
* Nguyễn Hữu An
Maria Nguyễn Thị Xuân Thuỷ
Anna Nguyễn Thị Mộng Tiên & * Trần Văn Phong
 
* Trần Thanh Phú
* Trần Thanh Tùng
* Trần Thanh Lâm
Anrê Nguyễn Hữu Phước
Lucia Nguyễn Thị Tuyết Trinh
Mađalêna (anna) Nguyễn Thị Xuân Nữ
Giuse (phêrô) Nguyễn Văn Nhơn & Matta Trần Thị Ngọc Nhiên
 
Giuse Nguyễn Văn Lành
Phaolô Nguyễn Trung Thành
Têrêsa Nguyễn Thị Thành Cảnh
Luca Nguyễn Văn Tuấn
Gioan B. Nguyễn Thành Hưng
* Nguyễn Văn Hiền
Anna Nguyễn Thị Sâm
Phêrô Nguyễn Văn Nhung & Lucia Nguyễn Thị Kim Hoàng
 
Phaolô Nguyễn Chí Khoa
Têrêsa Nguyễn Thị Minh Phượng
* Nguyễn Thị Phương
Phanxicô Nguyễn Khiêm Nhường & Anna Nguyễn Thị Thiện
 
Phanxicô Xavie Nguyễn Viết Ðông
Micae Nguyễn Vương Phúc
Giuse Nguyễn Văn Nhân & Matta Trần Thị (thơm) Thuý Hằng
 
Giuse Nguyễn Ðình Nguyên
Giuse Nguyễn Ðình Thuấn
Matta Nguyễn Thị Bích Niên
Giuse Nguyễn Ðình Chương
Matta Nguyễn Thị Bích Ngọc
Têrêxa Nguyễn Thị Sơn & Phaolô Nguyễn Ngọc Chánh
 
Têrêsa Nguyễn Thị Ngọc Xuân
Luca Nguyễn Ngọc Mừng
Luca Nguyễn Ngọc Vui
Giuse Nguyễn Ngọc Bảo Vương
* Nguyễn Ngọc Bảo Phi
Giuse Nguyễn Văn Nhẫn
Giuse Nguyễn (mười) Thay & Anna Nguyễn Thị (đến) Gẫm
 
Phanxicô Nguyễn Ngà & Anna Phạm Thị Quyến
 
Carôlô Nguyễn Ngọc (anh) Danh
Micae Nguyễn Ngọc Sơn
Maria Nguyễn Thị Ngọc Liên & Giuse Lê Văn Toàn
 
* Lê Văn Ðại
* Lê Văn Diện
Giuse Nguyễn Ngọc Minh
Giuse Nguyễn Ngọc Thiên
Giuse Nguyễn Văn Hải
Anna Nguyễn Thị Thanh Hiệp
Anê Nguyễn Thị Sanh & Giuse Huỳnh Tánh
 
* Huỳnh Thị Mai
* Huỳnh Ngọc Linh
* Huỳnh Thị Kim Khánh
Phanxicô Huỳnh Ngọc Hưng
Mađalêna Nguyễn Thị Quý & Giuse Cao Văn Ðao
 
Giuse Cao Xuân Vỹ
Anê Cao Thị Minh Phượng
* Cao Thị Minh Châu
* Cao Thị Minh Ngọc
* Cao Thị Minh Hiếu
Maria Cao Thị Minh Thảo
* Cao Thị Minh Trang
* Cao Thị Minh Tâm
* Cao Thị Minh Thư
Anê Nguyễn Thị Báu & Giuse Phạm Tấn
 
Giuse Nguyễn Tấn Sĩ
Phêrô Phạm Tấn Quang
Anrê Nguyễn Ðình Vân & * Nguyễn Thị Lịch
 
* Nguyễn Ðình Vân Hà
* Nguyễn Ðình Vân Tùng
Xêxilia Nguyễn Thị Hồng

Cần bổ túc, xin liên lạc:  Giapha

Lưu ý: Bấm vào dấu cộng để xem con cháu, bấm dấu trừ là để thu gọn lại. Dấu * thay cho tên thánh (vì không biết hoặc không có).